Privacybeleid

ARTIKEL 1: INLEIDING

Dit privacybeleid is van toepassing op de site: https://www.topo-athletic.nl

Het doel van dit privacybeleid is om aan de gebruikers van de site uit te leggen hoe hun persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een gebruiker kunnen identificeren. Dit omvat de voor- en achternaam, de leeftijd, het postadres, het e-mailadres, de locatie van de gebruiker of zijn IP-adres:

 • Wat zijn de rechten van de gebruikers met betrekking tot deze gegevens?

 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens?

 • Aan wie deze gegevens worden doorgegeven;

 • Mogelijk het beleid van de site inzake "cookies" bestanden.

 • Dit privacybeleid vervolledigt de wettelijke kennisgeving en de algemene gebruiksvoorwaarden die de gebruikers kunnen raadplegen op het volgende adres:

 • Algemene verkoopsvoorwaarden en wettelijke kennisgeving.

ARTIKEL 2: ALGEMENE PRINCIPES INZAKE GEGEVENSVERZAMELING EN -VERWERKING

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 5 van de Europese Verordening 2016/679 worden bij het verzamelen en verwerken van gegevens van de gebruikers van de site de volgende beginselen in acht genomen:

 • Rechtmatigheid, billijkheid en transparantie: gegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt met toestemming van de gebruiker die eigenaar is van de gegevens. Telkens wanneer persoonsgegevens worden verzameld, zal de gebruiker ervan in kennis worden gesteld dat zijn/haar gegevens worden verzameld en met welk doel dat gebeurt;

 • Beperkte doeleinden: de gegevens worden verzameld en verwerkt om te voldoen aan een of meer van de in deze algemene gebruiksvoorwaarden uiteengezette doeleinden;

 • Minimalisering van het verzamelen en verwerken van gegevens: alleen de gegevens die nodig zijn voor de goede uitvoering van de door de site nagestreefde doeleinden worden verzameld;

 • Bewaring van gegevens in beperkte tijd: de gegevens worden gedurende een beperkte periode bewaard, waarvan de gebruiker in kennis wordt gesteld. Wanneer deze informatie niet kan worden meegedeeld, wordt de gebruiker in kennis gesteld van de criteria die zijn gebruikt om de duur van de bewaring te bepalen;

 • Integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde en verwerkte gegevens: de voor de verwerking verantwoordelijke verbindt zich ertoe de integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te waarborgen.

 

Om rechtmatig te zijn, en in overeenstemming met de vereisten van artikel 6 van de Europese Verordening 2016/679, mogen het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens alleen plaatsvinden als zij voldoen aan ten minste een van de hieronder vermelde voorwaarden:

 • De gebruiker heeft uitdrukkelijk ingestemd met de verwerking ;

 • De verwerking is noodzakelijk voor de goede uitvoering van een overeenkomst;

 • De verwerking is wettelijk verplicht;

 • De verwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon;

 • De verwerking kan noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag;

 • De verwerking en verzameling van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde en particuliere belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde.

ARTIKEL 3: BIJ HET SURFEN OP DE SITE VERZAMELDE EN VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS

A. VERZAMELDE EN VERWERKTE GEGEVENS EN METHODE VAN VERZAMELING

De persoonsgegevens die op de website van Topo Athletic worden verzameld, zijn de volgende: Achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, woonplaats, inschrijving op onze nieuwsbrief, cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren...

Deze gegevens worden verzameld wanneer de gebruiker een van de volgende handelingen op de site verricht: het aanmaken van een account, het plaatsen van een bestelling, het contactformulier, het surfen op de website (voor cookies).

Bovendien zal, wanneer op de site een betaling wordt verricht, het bewijs van de transactie, met inbegrip van de bestelbon en de factuur, worden bewaard in de computersystemen van de uitgever van de site.

De verantwoordelijke voor de verwerking bewaart alle verzamelde gegevens in zijn computersystemen van de site en in redelijke veiligheidsomstandigheden gedurende een periode van : 10 jaar.

Het verzamelen en verwerken van gegevens dient de volgende doeleinden:

De persoonsgegevens van de gebruiker worden opgeslagen met het oog op de verwerking van de geplaatste bestellingen. Indien de gebruiker zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, zal hij aanbiedingen en informatie van onze winkel ontvangen. Cookies en andere navigatiegegevens (locatie...) stellen ons in staat de ervaring van de gebruiker op de site te verbeteren.

B. DOORGIFTE VAN GEGEVENS AAN DERDEN

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan de volgende derden:

KBC voor orderplaatsing // PayPal voor orderplaatsing // Google voor website statistieken

C. GEGEVENSOPSLAG

De website topoathletic.fr wordt gehost door : OVH (Dedicated Server), waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op het volgende adres 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk

De gastheer kan worden bereikt op het volgende telefoonnummer: 1007

De door de site verzamelde en verwerkte gegevens worden uitsluitend in Frankrijk ondergebracht en verwerkt.

ARTIKEL 4: VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING EN FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: de heer Jean-François Engels. Hij kan op de volgende manier gecontacteerd worden:

Per e-mail op info@next-feat.com

De verantwoordelijke voor de verwerking is verantwoordelijk voor de vaststelling van het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

A. VERPLICHTINGEN VAN DE VOOR DE VERWERKING VERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe de verzamelde persoonsgegevens te beschermen, ze niet zonder medeweten van de gebruiker aan derden door te geven en de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, te eerbiedigen.

 

De site heeft een SSL-certificaat om ervoor te zorgen dat de informatie en de gegevensoverdracht via de site veilig zijn.

 

Het doel van een SSL-certificaat ("Secure Socket Layer" certificaat) is het beveiligen van de gegevens die worden uitgewisseld tussen de gebruiker en de site.

 

Voorts verbindt de voor de verwerking verantwoordelijke zich ertoe de gebruiker in kennis te stellen van de rectificatie of de verwijdering van de gegevens, tenzij dit voor de gebruiker onevenredige formaliteiten, kosten en stappen met zich zou brengen.

 

Indien de integriteit, vertrouwelijkheid of veiligheid van de persoonsgegevens van de gebruiker in het gedrang komt, verbindt de verantwoordelijke voor de verwerking zich ertoe de gebruiker op enigerlei wijze daarvan in kennis te stellen.

 

B. DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Voorts wordt de gebruiker ervan in kennis gesteld dat de volgende persoon is aangesteld als functionaris voor gegevensbescherming: de heer Jean-François Engels.

 

De functionaris voor gegevensbescherming heeft tot taak toe te zien op de correcte uitvoering van de nationale en supranationale bepalingen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Hij kan ook worden benoemd tot DPO (functionaris voor gegevensbescherming).

 

De functionaris voor gegevensbescherming is als volgt bereikbaar

NEXT-FEAT. Drève Gustave Fache 4

7700 Moeskroen Telefoon: 0032746230617 E-mail: info@next-feat.com

ARTIKEL 5: RECHTEN VAN DE GEBRUIKER

Overeenkomstig de regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens, beschikt de gebruiker over de volgende rechten.

 

Opdat de verantwoordelijke voor de verwerking aan het verzoek van de gebruiker kan voldoen, moet de gebruiker de verantwoordelijke voor de verwerking de volgende informatie verstrekken: voor- en achternaam, e-mailadres en, indien van toepassing, rekeningnummer of persoonlijk of abonneegedeelte.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht de gebruiker binnen maximaal 30 (dertig) dagen te antwoorden.

 

A. PRESENTATIE VAN DE RECHTEN VAN DE GEBRUIKER MET BETREKKING TOT HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN GEGEVENS

Recht op toegang, rectificatie en verwijdering De gebruiker kan kennis nemen van de gegevens die op hem betrekking hebben, deze bijwerken, wijzigen of verzoeken deze te verwijderen, door de onderstaande procedure te volgen:

 1. Om uw persoonlijke gegevens op te vragen, te wijzigen of te verwijderen van onze website kunt u dit rechtstreeks doen door in te loggen op uw account op https://www.topoathletic.fr/ en te klikken op de link "Privacyinstellingen". U kunt ook contact met ons opnemen via e-mail info@next-feat.fr. U hebt dan het recht om te vragen dat uw persoonlijke ruimte wordt gewist door de onderstaande procedure te volgen: Log in op uw account, klik op "Privacy instellingen", in het vakje "Account verwijderen" vink het vakje "Ik begrijp het en ik wil mijn account verwijderen" aan. De aanvraag wordt dan door Next-Feat verwerkt en u ontvangt een e-mail om de evolutie van uw aanvraag te kennen.

 2. Recht op gegevensoverdraagbaarheid De gebruiker heeft het recht te vragen dat zijn persoonsgegevens, waarover de site beschikt, naar een andere site worden overgebracht, door de volgende procedure te volgen: Log in op uw account, klik op "Privacy Instellingen", u kunt dan uw persoonlijke gegevens downloaden en overdragen naar een andere site of dienst.

 3. Recht op beperking van en verzet tegen gegevensverwerking De gebruiker heeft het recht te verzoeken om beperking van of verzet tegen de verwerking van zijn/haar gegevens door de site, zonder dat de site dit kan weigeren, tenzij kan worden aangetoond dat er legitieme en dwingende redenen zijn die zwaarder wegen dan de belangen en de rechten en vrijheden van de gebruiker. Om te verzoeken om beperking van de verwerking van zijn gegevens of om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn gegevens, moet de gebruiker de volgende procedure volgen:

 4. U kunt het gebruik van cookies weigeren (tijdens uw bezoek wordt onderaan de site een banner weergegeven waarmee u het gebruik van cookies kunt accepteren of weigeren). U hebt ook de mogelijkheid om de anonimisering van uw persoonsgegevens te vragen door in te loggen op uw account, door te klikken op "Privacyinstellingen".

 5. Recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op een geautomatiseerd proces is gebaseerd Overeenkomstig de bepalingen van Verordening 2016/679 heeft de gebruiker het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op een geautomatiseerd proces is gebaseerd, indien het besluit rechtsgevolgen heeft voor hem of haar, of hem of haar op een vergelijkbare manier in aanmerkelijke mate treft.

 6. Recht om het lot van de gegevens te bepalen na overlijden De gebruiker wordt eraan herinnerd dat hij/zij kan organiseren wat het lot van zijn/haar verzamelde en verwerkte gegevens moet zijn als hij/zij overlijdt, in overeenstemming met de wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016.

 7. Recht om zich tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit te wenden Indien de verantwoordelijke voor de verwerking besluit geen gevolg te geven aan het verzoek van de gebruiker, en de gebruiker dit besluit wenst aan te vechten, of indien hij van mening is dat een van de hierboven opgesomde rechten wordt geschonden, heeft hij het recht zich te wenden tot de CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, https://www.cnil.fr) of een bevoegde rechter.

 

B. PERSOONSGEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 8 van de Europese Verordening 2016/679 en de Franse wet inzake gegevensbescherming, kunnen alleen minderjarigen van 15 jaar of ouder toestemming geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens.

 

Indien de gebruiker minderjarig is dan 15 jaar, is voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens de toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger vereist.

 

De uitgever van de site behoudt zich het recht voor om op enigerlei wijze te controleren of de gebruiker ouder is dan 15 jaar, of dat hij/zij toestemming heeft van een wettelijke vertegenwoordiger, voordat hij/zij de site bezoekt.

ARTIKEL 6: GEBRUIK VAN "COOKIES"-BESTANDEN

De site kan gebruik maken van "cookie"-technieken.

 

Een "cookie" is een klein bestand (minder dan 4 kb) dat door de site op de harde schijf van de gebruiker wordt opgeslagen en dat informatie bevat over de surfgewoonten van de gebruiker.

 

Deze bestanden stellen de site in staat statistieken en informatie over het verkeer te verwerken, de navigatie te vergemakkelijken en de dienst voor het comfort van de gebruiker te verbeteren.

Voor het gebruik van "cookies"-bestanden die de opslag en analyse van persoonsgegevens inhouden, is de toestemming van de gebruiker noodzakelijk.

 

Deze toestemming van de gebruiker wordt geacht geldig te zijn voor een maximumperiode van 13 (dertien) maanden. Aan het einde van deze periode zal de site de gebruiker opnieuw toestemming vragen om "cookies"-bestanden op zijn of haar harde schijf op te slaan.

 

A. VERZET VAN DE GEBRUIKER TEGEN HET GEBRUIK VAN "COOKIES"-BESTANDEN DOOR DE SITE

De gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat hij zich tegen de registratie van deze "cookies"-bestanden kan verzetten door zijn browsersoftware te configureren.

 

Ter informatie kan de gebruiker op de volgende adressen de stappen vinden die hij moet volgen om zijn browsersoftware zodanig te configureren dat deze het opslaan van "cookies"-bestanden verhindert:

- Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr

- Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

- Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/

- Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

- Opera : http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

 

Indien de gebruiker besluit de "cookies"-bestanden te deactiveren, zal hij/zij in staat zijn verder op de site te surfen. Eventuele storingen van de site als gevolg van deze manipulatie kunnen echter niet worden beschouwd als zijnde te wijten aan de redacteur van de site.

 

B. BESCHRIJVING VAN DE "COOKIES"-BESTANDEN DIE DOOR DE SITE WORDEN GEBRUIKT

De redacteur van de site vestigt de aandacht van de gebruiker op het feit dat tijdens de navigatie de volgende cookies worden gebruikt:

In de onderstaande tabel staat welke cookies wij verzamelen en welke informatie zij opslaan.

 
1.png
2.png

Bij het surfen op de site wordt de gebruiker ervan in kennis gesteld dat er "cookies" van derden kunnen worden opgeslagen.

Het gaat meer bepaald om de volgende derden: PayPal, Google Analytics, SendinBlue.

 

Bovendien integreert de site knoppen voor sociale netwerken, zodat de gebruiker zijn activiteit op de site kan delen. Cookies van deze sociale netwerken kunnen op de computer van de gebruiker worden opgeslagen wanneer hij of zij van deze functies gebruik maakt.

 

De aandacht van de gebruiker wordt gevestigd op het feit dat deze sites hun eigen vertrouwelijkheidsbeleid en algemene gebruiksvoorwaarden hebben die kunnen verschillen van die van de site. De redacteur van de site verzoekt de gebruikers het privacybeleid en de algemene gebruiksvoorwaarden van deze sites te raadplegen.

ARTIKEL 7: VOORWAARDEN VOOR WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid kan te allen tijde worden geraadpleegd op het volgende adres: https://www.topo-athletic.nl/privacybeleid

De uitgever van de site behoudt zich het recht voor deze te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de geldende wetgeving.

 

Daarom wordt de gebruiker verzocht dit privacybeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen.

 

In geval van een ingrijpende wijziging van dit beleid zal de gebruiker echter op de volgende wijze worden geïnformeerd: Per e-mail naar het door de gebruiker opgegeven adres.

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat dit privacybeleid voor het laatst werd bijgewerkt op: 06/04/2020.

ARTIKEL 8: AANVAARDING VAN HET PRIVACYBELEID DOOR DE GEBRUIKER

Door op de site te surfen, verklaart de gebruiker dat hij kennis heeft genomen van dit privacybeleid en de voorwaarden ervan aanvaardt, met name wat betreft het verzamelen en verwerken van zijn persoonsgegevens, alsmede het gebruik van "cookies"-bestanden.

IMG_1017.JPG
MTN RACER 2

De duurzame Vibram® Megagrip buitenzool biedt de ultieme grip op elk oppervlak, nat of droog.

nav_about-topo.jpg
Welkom bij Topo

Ontdek de oorsprong en inspiratie achter het merk Topo en leer hoe we onze missie tot uiting brengen via de producten die we maken en de mensen die we van dienst zijn.

IMG_1018.JPG
MTN RACER 2

De duurzame Vibram® Megagrip buitenzool biedt de ultieme grip op elk oppervlak, nat of droog.