Algemene online verkoopvoorwaarden

Tussen: 1° / The Company NEXT-FEAT Sprl

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van 50.000,00 euro

Met maatschappelijke zetel te 4, Drève Gustave Fâche - 7700 Moeskroen (BE)

Hierna de "Verkoper".

Aan de ene kant,

En

2°/

De koper, een natuurlijke persoon, die verbinding maakt met de website www.topo-athletic.nl om een online aankoop te doen,

Hierna de "Klant".

Aan de andere kant,

Het is als volgt opgesteld en overeengekomen:

Preambule

De activiteit van de verkoper is de verkoop van kleding, schoenen en accessoires in verband met hardlopen. In het bijzonder brengt de Verkoper de voornoemde goederen en/of diensten op de markt via de website www.topo-athletic.nl

De lijst van goederen en diensten die door de Verkoper online te koop worden aangeboden, kan worden geraadpleegd op de site die beschikbaar is op www.topo-athletic.nl

De partijen komen overeen dat hun relatie uitsluitend wordt beheerst door deze overeenkomst, met uitsluiting van eventuele voorwaarden die eerder beschikbaar waren op de website van de verkoper.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment de huidige algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen door een nieuwe versie op de Site te publiceren. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn deze die van kracht zijn op de datum van validatie van de bestelling.

De partijen komen overeen dat de foto's van de op de website www.topo-athletic.nl te koop aangeboden goederen geen contractuele waarde hebben.

 

ARTIKEL 1. - DEFINITIES

De hierna genoemde begrippen en uitdrukkingen hebben, wanneer zij door een hoofdletter worden voorafgegaan, met het oog op de uitlegging en de uitvoering van deze Overeenkomst de volgende betekenis: "Artikel": de Goederen die het voorwerp uitmaken van de Bestelling;

"Goed": elk product dat op de Website te koop wordt aangeboden;

"Bestelling": een door de Klant aan de Verkoper gedaan verzoek om Goederen of Diensten;

"Algemene Verkoopvoorwaarden": de algemene verkoopvoorwaarden die het voorwerp uitmaken van deze Overeenkomst;

"Overeenkomst": dit document, met inbegrip van de preambule en de bijlagen, en alle wijzigingen, vervangingen, uitbreidingen of verlengingen daarvan die met instemming van de Partijen tot stand komen;

Onder "leveringstermijn" wordt verstaan de periode tussen de datum van bevestiging van de bestelling en de datum van levering van de bestelling aan de Klant;

"Leveringskosten" betekent de kosten die de Verkoper moet maken om de Bestelling naar het door de Klant opgegeven Leveringsadres te brengen;

"Levering" betekent de verzending van het Artikel aan de Klant;

Onder "Aflevermethode" wordt verstaan elke standaard- of express-aflevermethode die op de Website beschikbaar is op het moment dat de Bestelling wordt geplaatst;

"Prijs": de eenheidswaarde van een Goed of Dienst; deze waarde is inclusief alle belastingen en exclusief leveringskosten;

"Totale Prijs": het totale bedrag van de cumulatieve Prijzen van de Goederen en Diensten die het voorwerp uitmaken van de Bestelling; dit bedrag omvat alle taksen;

"All-Inclusive Prijs" betekent de Totale Prijs plus de prijs van de Bezorgkosten; dit bedrag is inclusief alle belastingen;

"Dienst": elke dienst die op de Site te koop wordt aangeboden;

"Site": de online verkoopsite www.topo-athletic.nl die door de Verkoper wordt gebruikt om zijn Goederen / Diensten op de markt te brengen;

"Grondgebied": heeft de betekenis die aan deze term wordt gegeven in artikel 3;

"Validatie van de bestelling": heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in artikel 5;

"Online Verkoop" betekent de marketing van de Goederen en Diensten van de Verkoper via de Site;

Verwijzingen naar de artikelen zijn verwijzingen naar de artikelen van deze Overeenkomst, tenzij anders vermeld. Verwijzingen naar het enkelvoud omvatten ook het meervoud en vice versa. Verwijzingen naar het ene geslacht omvatten ook het andere geslacht.

ARTIKEL 2. - DOEL

Het doel van deze Overeenkomst is de rechten en plichten van de Partijen vast te leggen in het kader van de Online Verkoop van Goederen en Diensten die door de Verkoper aan de Klant te koop worden aangeboden.

ARTIKEL 3. - TOEPASSINGSBEREIK

De onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn voorbehouden aan consumenten, in de zin die de wet en de jurisprudentie daaraan geven, die uitsluitend voor eigen rekening handelen.

 

De essentiële kenmerken en prijzen van de Goederen en Diensten die langs elektronische weg worden verkocht, zijn beschikbaar op de Site.

 

Bovendien ontvangt de Klant informatie voor en na het sluiten van de verkoop, met name door middel van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

 

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van Goederen en Diensten door de Verkoper via de Nederlandstalige versie van de website www.topo-athletic.nl.

 

De Klant verklaart hierbij dat hij deze Algemene Verkoopsvoorwaarden heeft gelezen en begrepen alvorens de Bestelling te valideren. De validatie van de Bestelling impliceert bijgevolg de aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zonder beperking of voorbehoud.

 

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op Bestellingen die worden geplaatst voor levering in continentaal Frankrijk (inclusief Corsica) & Benelux (het "Grondgebied").

ARTIKEL 4. - INWERKINGTREDING EN DUUR

Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van bevestiging van de bestelling.

Het Contract wordt aangegaan voor de periode die nodig is voor de levering van de Goederen en Diensten, tot het verstrijken van de door de Verkoper verschuldigde waarborgen en verplichtingen.

ARTIKEL 5. - BESTELLING VAN GOEDEREN EN DIENSTEN EN STAPPEN VOOR HET SLUITEN VAN DE ONLINE VERKOOP

Om de Bestelling te voltooien, moet de Klant de volgende stappen doorlopen:

 1. Kies het adres van de site;

 2. Volg de instructies van de Site en, in het bijzonder, de instructies voor het openen van een account;

 3. Vul het bestelformulier in. In geval van langdurige inactiviteit tijdens de verbinding, is het mogelijk dat de selectie van Goederen en Diensten die de Klant vóór deze inactiviteit heeft gekozen, niet langer gewaarborgd is. In dat geval wordt de Klant uitgenodigd om zijn keuze van Goederen en Diensten vanaf het begin opnieuw te maken;

 4. Controleer de gegevens van de bestelling en identificeer en corrigeer zo nodig eventuele fouten;

 5. Valideer de Bestelling, de Totale Prijs en de Alles-inclusief Prijs (de "Bestelling Validatie");

 6. Volg de instructies van de online betaalserver om de All-Inclusive Prijs te betalen. De Klant zal dan onverwijld een elektronische bevestiging ontvangen van de aanvaarding van de betaling van de Bestelling.

 

De Klant zal ook onverwijld een elektronische bevestiging van ontvangst van de Bestelling ontvangen (de "Bestellingsbevestiging").

 

De Klant zal een elektronische bevestiging ontvangen dat de Bestelling is verzonden

 

De levering vindt plaats op het door de Klant bij de Bestelling opgegeven leveringsadres.

 

Tijdens de verschillende fasen van de bestelling verbindt de Klant zich ertoe de onderhavige contractuele voorwaarden na te leven.

 

De Verkoper verbindt zich ertoe de Bestelling slechts uit te voeren binnen de perken van de beschikbare voorraden van de Goederen.

 

Indien de Goederen niet beschikbaar zijn, zal de Verkoper de Klant hiervan op de hoogte brengen.

 

De Verkoper behoudt zich evenwel het recht voor om de Bestelling te weigeren indien deze abnormaal is, te kwader trouw wordt geplaatst of om enige andere gegronde reden, en in het bijzonder indien er een geschil bestaat met de Klant betreffende de betaling van een vorige bestelling.

ARTIKEL 6. - PRIJZEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN EN VOORWAARDEN VOOR DE GELDIGHEID

De prijs van de op de Site verkochte Goederen en Diensten wordt respectievelijk aangegeven per artikel en referentie of per dienst en referentie.

Op het moment van de bevestiging van de bestelling is de te betalen prijs de Alles-inclusiefprijs.

 

De telecommunicatiekosten die worden gemaakt om toegang te krijgen tot de Site zijn uitsluitend ten laste van de Klant.

 

De geldigheidsduur van de aanbiedingen en de prijzen wordt bepaald door de actualisering van de Site.

ARTIKEL 7. - BETALINGSVOORWAARDEN

7.1. BETALING PER BANKKAART

De betaling van de All-Inclusive Prijs door de Klant geschiedt via een van de volgende betaalwijzen: 3D Secure bankkaart.

 

Bij betaling met kredietkaart wordt de transactie onmiddellijk gedebiteerd van de kredietkaart van de Klant na verificatie van de gegevens van de kaart, na ontvangst van de machtiging tot debitering van de emittent van de door de Klant gebruikte kredietkaart.

De verbintenis om met een betaalkaart te betalen is onherroepelijk. Door zijn kredietkaartgegevens mee te delen, machtigt de Klant de Verkoper om zijn kredietkaart te debiteren met het bedrag dat overeenstemt met de All-Inclusive Prijs.

 

Te dien einde bevestigt de Klant dat hij de houder is van de te debiteren creditcard en dat de naam op de creditcard wel degelijk de zijne is. De Klant deelt de zestien cijfers en de vervaldatum van zijn kredietkaart mee, alsmede, indien nodig, de nummers van het visuele cryptogram.

 

De Verkoper verklaart dat de kredietkaartgegevens gecodeerd zijn dankzij het SSL-protocol (Secure Sockets Layer), en nooit onversleuteld op het netwerk worden overgebracht. De betaling geschiedt rechtstreeks aan de bank.

 

Beveiligde betaling SSL + 3-D Secure :

 • Gemakkelijk, snel en 100% veilig, profiteer van de SSL-bescherming die wordt geboden door de module van onze Bank.

 • 3-D Secure is een veilig betalingsprotocol op het internet.

 • 3D Secure is een programma dat door de internationale emittenten Visa (Verified By Visa) en Mastercard (Mastercard Secure Code) in het leven is geroepen om de veiligheid van online betalingen te versterken en fraude te bestrijden, met name in het geval van gestolen kaarten. Op het ogenblik van de betaling zal om een bijkomende authentificatiecode (niet de persoonlijke code van de CB) worden gevraagd om er zeker van te zijn dat de Klant wel degelijk de kaarthouder is.

 • Dit protocol maakt een betere authenticatie van de kaarthouder mogelijk bij het doen van aankopen op de website www.topo-athletic.nl

 • Afhankelijk van de bank die de kaart uitgeeft, variëren de authenticatiemethoden (via e-mail of sms of persoonlijke codekaart of mobiele applicatie van de bank).

ARTIKEL 8. - LEVERING VAN DE BESTELLING

8.1. WIJZE VAN LEVERINGDe Klant kiest één van de Leveringsmethoden die op de Website worden aangeboden bij het plaatsen van de Bestelling, waarvan de details worden vermeld in de rubriek LEVERING.

8.2. LEVERINGSADRES

De Klant moet een Leveringsadres kiezen dat in het Gebied moet zijn gelegen, zoniet wordt de Bestelling verworpen. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het niet leveren als gevolg van een gebrek aan informatie bij het plaatsen van de Bestelling.


8.3. BEDRAG VAN DE LEVERINGSKOSTEN

Het bedrag van de leveringskosten hangt af van het bedrag van de Bestelling en de door de Klant gekozen leveringswijze. In elk geval zal het bedrag van de leveringskosten aan de Klant worden meegedeeld voordat de Bestelling wordt gevalideerd.


8.4. LEVERTIJDEN

De leveringstermijnen zijn beschikbaar op de Site onder de rubriek "Levering", die rechtstreeks op de Site kan worden geraadpleegd, en kunnen variëren naargelang de beschikbaarheid van de bestelde Goederen.

 

De leveringstermijnen worden opgegeven in werkdagen en komen overeen met de gemiddelde tijd die nodig is om de Bestelling in het Gebied voor te bereiden en te leveren.

 

De leveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de datum van de bevestiging van de Bestelling door de Verkoper.

 

Verzending, voor alle leveringsmethoden:

In het algemeen wordt uw bestelling verwerkt na ontvangst en validatie van betaling. Alle bestellingen worden door de Verkoper verwerkt en voorbereid. De verzending van het pakket wordt uitgevoerd binnen 24 uur minimum voor de betaling met kredietkaart.

De leveringstermijnen variëren naar gelang van de door de Klant gekozen leveringswijze:

STANDARD À DOMICILE - COLISSIMO FRANCE

De voorbereidingstijd van de bestelling bedraagt 24 uur (overhandiging aan de vervoerder) en de leveringstermijn op het door de Klant bij zijn bestelling opgegeven adres 48 uur tot 72 uur (extra, in werkdagen). De Klant wordt per SMS en/of e-mail op de hoogte gebracht van de levering en het pakket wordt tegen handtekening overhandigd. Indien de Klant afwezig is op het ogenblik van de levering, wordt een bericht van doorgang in zijn brievenbus achtergelaten en wordt de volgende dag een nieuwe levering gepland. Indien het pakket nog steeds niet kan worden afgeleverd, wordt een bericht van niet-aflevering achtergelaten en wordt het pakket in het dichtstbijzijnde postkantoor gedeponeerd. De klant heeft dan 15 dagen de tijd om het pakje af te halen (er zal om een identiteitsbewijs worden gevraagd).

- Land van levering : Frankrijk, Monaco, Corsica

- Leveringsdagen: maandag tot vrijdag

- Leveringstermijn : 2 tot 3 werkdagen

- Bezorgkosten :

o 9,00 € als het bedrag van de bestelling minder is dan 90,00€ TTC (exclusief verzendingskosten)

o GRATIS indien het bedrag van de bestelling hoger is dan 90,00€ TTC (exclusief verzendingskosten)

 

LEVERING AAN HUIS - UPS (BENELUX & FRANKRIJK)

Alle bestellingen die vóór 12.00 uur worden geplaatst, worden de volgende dag vóór 13.00 uur op het door de klant aangegeven adres afgeleverd (alleen Benelux & Frankrijk). In geval van afwezigheid of onmogelijkheid om het pakje te leveren, zal het nog dezelfde dag in het dichtstbijzijnde pakketstation worden achtergelaten. Een bericht van doorgang zal aan de Klant worden achtergelaten met alle nodige informatie om het pakje terug te krijgen.

Land van levering : Benelux & Frankrijk

Leveringsdagen : Maandag tot vrijdag

Levertijd: 2 werkdagen (exclusief weekend, van vrijdag na 12 uur tot en met maandag)

Bezorgkosten :
o 12,00€ indien het bedrag van de bestelling minder is dan 90,00€ TTC (exclusief verzendingskosten)
o GRATIS indien het bedrag van de bestelling hoger is dan 90,00€ TTC (exclusief verzendingskosten)

 

STANDARD À DOMICILE - COLISSIMO OUTRE-MER

De voorbereidingstijd van de bestelling bedraagt 24 uur (overdracht aan de vervoerder) en de leveringstermijn op het door de Klant bij de bestelling opgegeven adres bedraagt 5 tot 7 dagen voor de OM1*-zone en 7 tot 10 dagen voor de OM2**-zone (extra, in werkdagen). De Klant wordt per SMS en/of e-mail op de hoogte gebracht van de levering en het pakje wordt tegen handtekening geleverd. Indien de Klant afwezig is op het ogenblik van de levering, wordt een bericht van levering in zijn brievenbus achtergelaten en wordt een nieuwe levering gepland voor de volgende dag. Indien het pakket nog steeds niet kan worden afgeleverd, wordt een bericht van niet-aflevering achtergelaten en wordt het pakket in het dichtstbijzijnde postkantoor gedeponeerd. De klant heeft dan 15 dagen de tijd om het pakje af te halen (er zal om een identiteitsbewijs worden gevraagd).

Land van levering : DOM-TOM

Leveringsdagen : Maandag tot vrijdag

Levertijd :
o D+5 tot D+7 voor de OM1*-zone
o D+7 tot D+10 voor de OM2**-zone

Bezorgkosten :
o 20,00€ voor bestellingen in de OM1-zone*
o 35,00€ voor bestellingen in de OM2-zone**

 

* OM1 : Guadeloupe (met inbegrip van Saint-Barthélémy en Saint-Martin), Martinique, Réunion, Guyana, Mayotte en Saint-Pierre et Miquelon

** OM2 : Nieuw-Caledonië en onderhorigheden, Frans-Polynesië, Wallis en Futuna

8.5. VERTRAGING IN DE LEVERING

In geval van vertraging in de levering wordt de Bestelling niet geannuleerd.

 

De Verkoper zal de Klant per e-mail op de hoogte brengen dat de Levering vertraging zal oplopen. De Klant kan dan beslissen de Bestelling te annuleren en dient de Verkoper een kennisgeving van annulering van de Bestelling te sturen per e-mail naar het volgende adres: info@nextfeat.com

 

Indien de Bestelling nog niet verzonden is op het ogenblik dat de Verkoper de kennisgeving van annulering van de Klant ontvangt, zal de Levering geblokkeerd worden en zal de Klant binnen de 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van annulering terugbetaald worden voor de eventueel gedebiteerde sommen.

Indien de Bestelling reeds verzonden is op het ogenblik dat de Verkoper het bericht van annulering van de Klant ontvangt, kan de Klant de Bestelling alsnog annuleren door het pakket te weigeren. De Verkoper zal dan de door de Klant gedebiteerde bedragen en betaalde terugzendingskosten terugbetalen binnen 14 dagen na ontvangst van de terugzending van het geweigerde pakket, compleet en in de oorspronkelijke staat.

8.6. FOLLOW-UP VAN DE LEVERING

De Klant kan de voortgang van de Bestelling volgen in de ruimte die daartoe is gereserveerd op de Website.


8.7. VERIFICATIE VAN DE BESTELLING BIJ AANKOMST

De Klant is verplicht bij de levering de staat van de verpakking en van de Artikelen te controleren.

 

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om alle voorbehouden te maken en klachten in te dienen die hij/zij nodig acht, of zelfs om het pakket te weigeren, indien het pakket bij levering duidelijk beschadigd is. Deze voorbehouden en klachten moeten binnen drie werkdagen na ontvangst van het pakket aan de Verkoper worden gericht, zodat deze de informatie kan doorgeven aan het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verzending. De Verkoper kan van de Klant documenten eisen om zijn goede trouw te bewijzen en om het instellen van een onderzoek bij de betrokken vervoerder mogelijk te maken. Bij gebreke van indiening van een vordering binnen de hierboven bedoelde termijn vervalt elke vordering tegen de vervoerder.

 

De Klant dient zich ervan te vergewissen dat de aan hem geleverde Goederen overeenstemmen met de Bestelling. Indien de Goederen naar aard of kwaliteit niet in overeenstemming zijn met de op de leveringsbon vermelde specificaties, moet de Klant info@next-feat.com hiervan per e-mail op de hoogte brengen en de Goederen terugsturen naar het in artikel 8 vermelde adres.

ARTIKEL 9. - HERROEPINGSRECHT EN/OF VERZOEK OM RUILING

De Klant beschikt over een herroepingsrecht dat hij kan uitoefenen binnen 15 kalenderdagen na de datum van ontvangst of afhaling van de bestelling. Verstrijkt deze termijn op een zaterdag, een zondag of een feestdag, dan wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Of het verzoek van de Klant nu betrekking heeft op een terugbetaling, een omruiling of een dienst na verkoop, het dient per e-mail te worden ingediend op het volgende adres: info@next-feat.com. De Verkoper verbindt zich ertoe de goederen terug te zenden binnen een termijn van maximum 48 werkuren.

VERGOEDING

Het (de) ontvangen artikel(en) is (zijn) niet geschikt of beantwoorden niet aan de verwachtingen van de Klant, en na akkoord van de Verkoper, kan de Klant het (de) artikel(en) terugsturen naar het onderstaande adres

Next-Feat. sprl

Service Commandes Internet

Drève Gustave Fache 4

7700 Mouscron

De terugzendingskosten zijn ten laste* van de Klant en de terugzending van het (de) artikel(en) moet gebeuren binnen 3 werkdagen na validatie van het verzoek van de Klant aan de Verkoper. De geretourneerde artikelen moeten worden teruggestuurd in hun originele verpakking met de originele labels, compleet en nieuw.

 

Bij ontvangst en na verificatie van de staat van het (de) artikel(en), verbindt de Verkoper zich ertoe u binnen een maximumtermijn van 8 werkdagen terug te betalen. De terugbetaling zal geschieden op de bankrekening van de Klant die gebruikt werd om de oorspronkelijke bestelling te betalen indien de Klant met een kredietkaart betaalde.

 

*Indien echter de aanvraag tot terugbetaling zou tussenkomen ten gevolge van een fout bij de voorbereiding van de bestelling door de verkoper (niet het goede product, fout in maat of kleur...) zullen de kosten van terugzending ten laste vallen van de verkoper die de Klant per e-mail een goed van terugzending zal toesturen.

 

VERWISSELING

Indien het (de) artikel(en) niet aan de verwachtingen van de Klant voldoet (voldoen) en hij het wenst te ruilen voor een of meer artikelen, kan de Klant het (ze) terugsturen naar het volgende adres, na validatie met de Verkoper:

Next-Feat. Sprl

Service Commandes Internet

Drève Gustave Fache 4

7700 Mouscron

De terugzendingskosten zijn ten laste* van de Klant en de terugzending van het (de) artikel(en) moet gebeuren binnen 3 werkdagen na validatie van het verzoek door de Verkoper. De geretourneerde artikelen moeten worden teruggestuurd in hun originele verpakking met de originele labels, compleet en nieuw.

Bij ontvangst en na verificatie van de staat van het (de) artikel(en), verbindt de Verkoper zich ertoe u, op zijn kosten, het (de) product(en) toe te sturen in ruil die de Klant binnen maximum 48 werkuren met de Verkoper zal hebben gevalideerd. Indien het eindbedrag van de bestelling na omwisseling in het voordeel van de Klant uitvalt, verbindt de Verkoper zich ertoe het verschil binnen een termijn van maximum 8 werkdagen terug te storten op de bankrekening van de Klant die gebruikt werd voor de initiële betaling van de bestelling. Anders zal de betaling van het verschil per kredietkaart telefonisch gebeuren alvorens de artikelen te verzenden.

 

*Indien echter de aanvraag tot omruiling zou tussenkomen ten gevolge van een fout in de voorbereiding van de bestelling van de verkoper (niet het goede product, fout in maat of kleur...) zullen de terugzendingskosten ten laste vallen van de verkoper die aan de Klant een goed van terugzending per e-mail zal doorsturen.

 

KLANTENDIENST

Indien de klant een defect artikel ontvangt dat een gebrek of voortijdige slijtage vertoont ten gevolge van normaal gebruik, kan hij de Dienst Naverkoop van de Verkoper verzoeken om het artikel in kwestie in ontvangst te nemen. Zodra de terugzending door de Verkoper is gevalideerd, kan de Klant het artikel terugzenden naar het volgende adres:

Next-Feat. Sprl

Service Après-Vente

Drève Gustave Fache 4

7700 Mouscron

De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Klant. Na ontvangst verbindt de verkoper zich ertoe het product te onderzoeken en binnen een termijn van maximaal 72 werkuren bij de betrokken leverancier een verzoek om service na verkoop in te dienen.

ARTIKEL 11. - GARANTIE

De Verkoper is onderworpen aan de wettelijke garantievoorwaarden van het Consumentenwetboek en het Burgerlijk Wetboek:

CONSUMENTENCODE:

De verkoper is verplicht de goederen conform de overeenkomst te leveren en is verantwoordelijk voor alle conformiteitsgebreken die op het tijdstip van levering bestaan.

 

Hij is eveneens aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die voortvloeien uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze laatste door het contract aan hem is toevertrouwd of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

 

Om in overeenstemming te zijn met de overeenkomst, moet het goed :

1° Geschikt zijn voor het doel dat gewoonlijk van een soortgelijke zaak wordt verwacht en, in voorkomend geval:

 • overeenstemmen met de door de verkoper gegeven beschrijving en de eigenschappen bezitten die de verkoper in de vorm van een monster of model aan de koper heeft voorgesteld;

 • de kwaliteiten bezitten die een koper gerechtvaardigd mag verwachten op grond van de publieke verklaringen van de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger, met name in de reclame of de etikettering;

2° Of de eigenschappen bezitten die in onderling overleg door partijen zijn vastgesteld of geschikt zijn voor elk bijzonder door de koper gewenst gebruik, dat ter kennis van de verkoper is gebracht en door deze laatste is aanvaard.

 

De vordering die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming verjaart door verloop van twee jaar vanaf de levering van het goed.

 

CODE BURGERLIJK WETBOEK:

De verkoper is gebonden door de garantie voor verborgen gebreken van het verkochte die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht, of slechts een lagere prijs zou hebben gegeven, indien hij van deze gebreken op de hoogte was geweest.

 

De vordering wegens gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek.

 

De vordering moet, op straffe van uitsluiting, worden ingesteld binnen een jaar na de datum waarop de verkoper van de gebreken of van het kennelijke gebrek aan overeenstemming kan worden bevrijd.

ARTIKEL 12. - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het merk Next-Feat van de Verkoper, evenals alle figuratieve of niet-figuratieve merken en meer in het algemeen alle andere merken, illustraties, beelden en logo's die voorkomen op de Goederen, hun accessoires en hun verpakking, al dan niet gedeponeerd, zijn en blijven de exclusieve eigendom van de Verkoper. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze merken, illustraties, beelden en logo's, om welke reden en op welke drager dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Verkoper, is strikt verboden. Hetzelfde geldt voor elke combinatie of samenhang met enig ander merk, symbool, logotype en meer in het algemeen elk onderscheidend teken dat bestemd is om een samengesteld logo te vormen. Hetzelfde geldt voor alle auteursrechten, modellen, modellen en octrooien die eigendom zijn van de Verkoper.

ARTIKEL 13. - VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS

Bij Next-Feat zetten wij ons in voor 100% bescherming van de gegevens van onze klanten.

Dit privacybeleid is ook van toepassing op: https://www.topo-athletic.nl

 

Het doel van dit privacybeleid is om aan de gebruikers van de site uit te leggen:

hoe hun persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een gebruiker kunnen identificeren. Dit omvat de voor- en achternaam, de leeftijd, het postadres, het e-mailadres, de locatie van de gebruiker of zijn IP-adres;

Wat zijn de rechten van de gebruikers met betrekking tot deze gegevens?

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens?

Aan wie deze gegevens worden doorgegeven;

Mogelijk het beleid van de site inzake "cookies" bestanden.

 

Dit privacybeleid is een aanvulling op de wettelijke kennisgeving en de algemene gebruiksvoorwaarden die gebruikers kunnen raadplegen op het volgende adres: AV en wettelijke bepalingen.

ALGEMENE ASPECTEN VAN HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN GEGEVENS

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 5 van de Europese Verordening 2016/679 worden bij het verzamelen en verwerken van gegevens van de gebruikers van de site de volgende beginselen in acht genomen:

 • Rechtmatigheid, billijkheid en transparantie: gegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt met toestemming van de gebruiker die eigenaar is van de gegevens. Telkens wanneer persoonsgegevens worden verzameld, zal de gebruiker ervan in kennis worden gesteld dat zijn/haar gegevens worden verzameld en met welk doel dat gebeurt;

 • Beperkte doeleinden: de gegevens worden verzameld en verwerkt om te voldoen aan een of meer van de in deze algemene gebruiksvoorwaarden uiteengezette doeleinden;

 • Minimalisering van het verzamelen en verwerken van gegevens: alleen de gegevens die nodig zijn voor de goede uitvoering van de door de site nagestreefde doeleinden worden verzameld;

 • Bewaring van gegevens in beperkte tijd: de gegevens worden gedurende een beperkte periode bewaard, waarvan de gebruiker in kennis wordt gesteld. Wanneer deze informatie niet kan worden meegedeeld, wordt de gebruiker in kennis gesteld van de criteria die zijn gebruikt om de duur van de bewaring te bepalen;

 • Integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde en verwerkte gegevens: de voor de verwerking verantwoordelijke verbindt zich ertoe de integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te waarborgen.

Om rechtmatig te zijn, en in overeenstemming met de vereisten van artikel 6 van de Europese Verordening 2016/679, mag het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens alleen plaatsvinden als het voldoet aan ten minste een van de hieronder vermelde voorwaarden:

 • De gebruiker heeft uitdrukkelijk ingestemd met de verwerking ;

 • De verwerking is noodzakelijk voor de goede uitvoering van een overeenkomst;

 • De verwerking is wettelijk verplicht;

 • De verwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon;

 • De verwerking kan noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag;

 • De verwerking en verzameling van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde en particuliere belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD EN VERWERKT IN HET KADER VAN HET SURFEN OP DE SITE

A. VERZAMELDE EN VERWERKTE GEGEVENS EN METHODE VAN VERZAMELING

De persoonsgegevens die op de website van Topo Athletic worden verzameld, zijn de volgende: Naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, woonplaats, inschrijving op onze nieuwsbrief, cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren...

Deze gegevens worden verzameld wanneer de gebruiker een van de volgende handelingen op de site verricht: het aanmaken van een klantenrekening, het plaatsen van een bestelling, het contactformulier, het surfen op de website (voor cookies).

Wanneer een betaling op de site wordt verricht, wordt bovendien een bewijs van de transactie, waaronder de bestelbon en de factuur, bewaard in de computersystemen van de uitgever van de site.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking bewaart alle verzamelde gegevens in zijn computersystemen van de site en in redelijke veiligheidsomstandigheden gedurende een periode van : 10 jaar.

 

Het verzamelen en verwerken van gegevens dient de volgende doeleinden:

De persoonsgegevens van de gebruiker worden opgeslagen met het oog op de verwerking van de geplaatste bestellingen. Indien de gebruiker zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, zal hij aanbiedingen en informatie van onze winkel ontvangen. Cookies en andere navigatiegegevens (locatie...) stellen ons in staat de ervaring van de gebruiker op de site te verbeteren.


B. DOORGIFTE VAN GEGEVENS AAN DERDEN

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan de volgende derden:

KBC voor orderplaatsing // PayPal voor orderplaatsing // Google voor website statistieken

C. GEGEVENSOPSLAG

De website topo-athletic.nl wordt gehost door : OVH (Dedicated Server), waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op het volgende adres 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk

 

De gastheer kan worden bereikt op het volgende telefoonnummer: 1007

 

De door de site verzamelde en verwerkte gegevens worden uitsluitend in Frankrijk ondergebracht en verwerkt.

 

Lees meer over ons privacybeleid.

ARTIKEL 14 - OVERMACHT

De nakoming door de Verkoper van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst wordt opgeschort ingeval zich een toevallige gebeurtenis of overmacht voordoet die zijn nakoming belemmert of vertraagt.

De Verkoper zal de Klant op de hoogte brengen van het optreden van een dergelijke overmacht binnen 2 dagen na de datum waarop de gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

 

Indien de verplichtingen van de Verkoper gedurende een periode van meer dan 8 dagen worden opgeschort, heeft de Klant de mogelijkheid om de lopende Bestelling te annuleren en zal de Verkoper de Bestelling terugbetalen overeenkomstig de voorwaarden bepaald in artikel 7.

ARTIKEL 15. - NIETIGHEID VAN EEN CLAUSULE VAN DE OVEREENKOMST

Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst ongeldig worden verklaard, brengt zulks niet de ongeldigheid met zich mee van de overige bepalingen van de overeenkomst, die tussen de partijen van kracht blijven.

ARTIKEL 16. - WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

Wijziging, beëindiging of opheffing van een bepaling van deze overeenkomst is slechts geldig na schriftelijke en ondertekende overeenstemming tussen de partijen

ARTIKEL 17. - ONAFHANKELIJKHEID VAN DE PARTIJEN

Geen van beide partijen mag verbintenissen aangaan in naam van en/of voor rekening van de andere partij. Voorts blijft elk van de partijen als enige verantwoordelijk voor haar beweringen, verbintenissen, diensten, producten en personeel.

ARTIKEL 18. - NON-WAIVER

Het feit dat een van de partijen geen gebruik maakt van een verbintenis van de andere partij ten aanzien van een van de hier bedoelde verplichtingen, mag voor de toekomst niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van de desbetreffende verplichting.

ARTIKEL 19. - KENNISGEVINGEN

Alle kennisgevingen die op grond van deze overeenkomst moeten worden gedaan, worden geacht te zijn gedaan indien zij per aangetekende brief met ontvangstbevestiging zijn gedaan aan de volgende adressen

Aan de verkoper: Next-Feat - 4, Drève Gustave Fache - 7700 Moeskroen.

Aan de Klant: op het postadres dat door de Klant is opgegeven bij het plaatsen van de Bestelling.

ARTIKEL 20 . - TOEPASSELIJKE WETGEVING

Deze overeenkomst wordt beheerst door de Belgische wetgeving.

ARTIKEL 21. - TOEKENNING VAN RECHTSMACHT

Elk geschil dat voortvloeit uit de vorming, interpretatie of uitvoering van dit Contract valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken binnen het rechtsgebied van de Rechtbank van Koophandel en/of de Rechtbank van Koophandel van Doornik (BE), niettegenstaande meerdere verweerders of de tussenkomst van derden. Gedaan te Mouscron AV van kracht vanaf 06 april 2020.

IMG_1017.JPG
MTN RACER 2

De duurzame Vibram® Megagrip buitenzool biedt de ultieme grip op elk oppervlak, nat of droog.

nav_about-topo.jpg
Welkom bij Topo

Ontdek de oorsprong en inspiratie achter het merk Topo en leer hoe we onze missie tot uiting brengen via de producten die we maken en de mensen die we van dienst zijn.

IMG_1018.JPG
MTN RACER 2

De duurzame Vibram® Megagrip buitenzool biedt de ultieme grip op elk oppervlak, nat of droog.